Lug

Lug - Reformatorska crkva (Vukmanić 2014)Naselje: Lug
Rimski naziv: Albanum
Tip lokaliteta: kastel, nekropola
Datiranje: 3. – 4. st.
Površina: manja od 2 ha

U središtu se baranjskoga mjesta Lug nalazi tel elipsoidnoga tlocrta s dubokim surdukom na njegovoj zapadnoj, sjevernoj i istočnoj strani. Tamošnje višeslojno arheološko nalazište dominira močvarnim terenom rubom uzdignute lesne terase prema sjeveru. Na lokalitetu je u 18. st. povrh ranijega sakralnog objekta podignuta današnja Reformatorska crkva u koju je uzidano više rimskih spolija. Godine 1944. arheološka su istraživanja u Lugu proveli mađarski arheolozi, a 1987. vodila je u Lugu zaštitna arheološka iskopavanja K. Minichreiter. U više su navrata na tom lokalitetu obavljena iskopavanja bez arheološkog nadzora i bez odobrenja nadležnoga Konzervatorskog odjela.
Lug - Zaštitno arheološko iskopavanje (Vukmanić 2013)Zaštitnim arheološkim istraživanjem na pravcu plinovoda, u Lugu su 2013. bile pronađene dvije grobne rake koje je moguće vezati uz pripadnike posade tamošnjeg kastela, federate gotske pripadnosti 4. st. i brojni ostatci rimskih krovnih opeka. Također je 2013. na dijelovima lokaliteta bilo provedeno istraživanje georadarom (I. Vukmanić, B. Mušič). Prema spisu Notitia dignitatum posadu kastela Albanum u 4. st. činili su equites Dalmatae.