O pravcu pružanja Dunavskoga limesa Hrvatskom

Dijelovi su limesa u Hrvatskoj, zbog geomorfoloških osobitosti Osječko-baranjske županije, odstupali od Dunava do 15-ak km. Prometnica koju su Rimljani izgradili uz desnu dunavsku obalu u hrvatskom je Podunavlju, od sjevera prema jugu, vodila od Batine (Ad Militare) preko Zmajevca (Ad Novas), te se Baranjom, rubom diluvijalne terase, spuštala na Kneževe Vinograde (Donatianae?), Lug (Albanum?), Kopačevo (Ad Labores?) i/ili Bilje (karta 2.). Dalje je ta prometnica vodila prema Osijeku i/ili Nemetinu, te Dalju (Teutoburgium), Sotinu (Cornacum) i Iloku (Cuccium) u Slavoniji i Srijemu. U Hrvatskoj je limes jedino južno od Vukovara bio podignut neposredno uz Dunav.
Osijek - Spolije na mjestu Hadrijanova mosta (Vukmanić 2011)
S geografske se, ekonomske i vojnopolitičke strane limes ne izdvaja od vlastitoga zaleđa pa mu je cjelovitost bila osigurana vodenim tokovima rijeka Vuke, Ervenice, Bosuta, Spačve, Studve, Biđa i Berave, područjem kojim je Drava u rimsko doba bila spojena sa Savom plovnim kanalom.